30 Απριλίου 2021

Εαρινή ανθρωποποίηση ― Πού έδυ σου το κάλλος;... Κόσμε.


30 | 4 | 2 μ.Κ (Year ΙΙ AQ) | 2021
Κοσμογενής θελξίθος κοσμογυναίκα 
ὑπῆρξεν οὐ γενέσθαι γεώργιον μέγα του κόσμου 
δικαίον 
ην
 

Ὢ γλυκύ μου ἔαρ, γλυκύτατόν μου Τέκνον, ποῦ ἔδυ σου τὸ κάλλος;
Ἡ ζωή, πῶς θνήσκεις; πῶς καί τάφω οἰκεῖς; 
τοῦ θανάτου τό βασίλειον λύεις δέ καί τοῦ Ἅδου τούς νεκρούς ἑξανιστᾶς
Ὁ ὡραῖος κάλλει
παρά πάντας βροτούς
ὡς ἀνείδεος νεκρός καταφαίνεται
ὁ τήν φύσιν ὠραΐσας τοῦ παντός.~`~.

30 | 4 | 2 μ.Κ (Year ΙΙ AQ) | 2021