22 Ιουλίου 2018

`~.


Εκείνο που οι περισσότεροι άνθρωποι δε γνωρίζουν και οι λίγοι δεν τους λένε είναι πως πέρα από το δόγμα, αξίωμα ή την αρχή pacta sunt servanda υπάρχει (και) το rebus sic stantibus.

.~`~.