20 Φεβρουαρίου 2013

Προειδοποίηση α´ - Πρώτη - Προς αυτούς. Προς γνώσιν...


«Η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που τη στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς
αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του Κράτους»

Σύνταγμα της Ελλάδας
Μέρος δεύτερο
Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα
Άρθρο 21, παράγραφος 4

.~`~.

«Ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος»

Σύνταγμα της Ελλάδας
Μέρος τέταρτο
Τμήμα Δ':
Ακροτελεύτια διάταξη
Άρθρο 120, παράγραφος 3

.~`~.