10 Οκτωβρίου 2012

Προς -χρηματιστική, οβολοστατική- γνώσιν... Οἱ δὲ δὴ χρηματισταὶ.
.~`~.

Ευλογώτατα μισείται η οβολοστατική διά το απ’ αυτού του νομίσματος είναι την κτήσιν και ουκ εφ’ όπερ επορίσθη, ο δε τόκος αυτό ποιεί πλέον (όθεν και τού’ νομα τουτ’ είληφεν όμοια γαρ τα τικτόμενα τοις γεννώσιν αυτά έστιν, ο δε τόκος γίνεται νόμισμα εκ νομίσματος) ώστε και μάλιστα παρά φύσιν ούτως των χρηματιστών εστίν.
Πολύ εύλογα η τοκογλυφία είναι μισητή, επειδή το κέρδος προέρχεται από το ίδιο το νόμισμα κι όχι από τη χρήση, για την οποία προορίστηκε. Ενώ επινοήθηκε για χάρη της συναλλαγής, το νόμισμα πολλαπλασιάζεται από τον τόκο (γι' αυτό άλλωστε και ο τόκος ονομάστηκε έτσι γιατί όπως τα γεννήματα είναι όμοια με τους γεννήτορες τους, έτσι και ο τόκος είναι γέννημα χρημάτων από χρήματα). Επομένως απ' όλους τους τρόπους απόκτησης πλούτου βασικά αυτός είναι παρά φύσιν.
Αριστοτέλης
*
...η διάκριση ανάμεσα στην αρχή της χρήσης και την αρχή του κέρδους αποτελούσε το κλειδί για έναν ριζικά διαφορετικό πολιτισμό, που περιέγραψε με ακρίβεια ο Αριστοτέλης δύο χιλιάδες χρόνια πριν την έλευση του...
Karl Polanyi
*

Θυμήσου, ο χρόνος είναι χρήμα... Θυμήσου, ότι το χρήμα είναι η καρπερή, παράγωγική φύση. Το χρήμα μπορεί να γεννήσει χρήμα, και οι σπόροι του μπορουν να γεννήσουν ακόμα περισσότερους, και ούτω καθεξής... έτσι ώστε τα κέρδη αυξάνονται όλο και πιό γρήγορα.
Benjamin Franklin
*

Οἱ δὲ δὴ χρηματισταὶ ἐγκύψαντες, οὐδὲ δοκοῦντες τούτους ὁρᾶν, τῶν λοιπῶν τὸν ἀεὶ ὑπείκοντα ἐνιέντες ἀργύριον τιτρώσκοντες, καὶ τοῦ πατρὸς ἐκγόνους τόκουςπολλαπλασίους κομιζόμενοι, πολὺν τὸν κηφῆνα καὶπτωχὸν ἐμποιοῦσι τῇ πόλει.
Όσο για τους χρηματιστές, σκύβοντας το κεφάλι και κάνοντας πως δεν τους βλέπουν, πλήττοντας με το δηλητήριο των χρημάτων τους όποιον είναι πάντοτε υποχωρητικός, και αποκομίζοντας πολλαπλάσιους τόκους που γεννιούνται σαν παιδιά από πατέρα, κάνουν να υπάρχουν στην πόλη πάρα πολλοί κηφήνες και φτωχοί.
Πλάτων

.~`~.