26 Οκτωβρίου 2012

Θεμελιώδεις διαφορές.


ήθος, ἔθος, ηθική, ηθικισμός, ηθικολογία

*
**
*
πουριτανισμός (με κοσμικά ρούχα ή χωρίς): η νόηση που αποσυντίθεται πρίν από το σώμα και τη ψυχή
με σκοπό να επιταχύνει την αποσύνθεση του σώματος και της ψυχής -και την υποταγή τους- δια μέσω του ηθικ(ολογ)ισμού
που συχνά (αυτο)ονομάζεται και αυτοπροβάλλεται ως «rationalισμός».

Όσο Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ’ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας
(όσο έχουν μεγαλύτερη σημασία το ήθος, το ἔθος και η ηθική, οι πρώτες δύόμησι λέξεις και όχι οι δυόμησι τελευταίες, η ηθική, ο ηθικισμός και η ηθικολογία )
«υπάρχει ελπίς» αποφυγής ολοκληρωτικού κατακλυσμού του πλανήτη από τον libertadόrικο, marxistiκό και fascistικό πουριτανισμό.

Βέβαια
Ἐλπὶς δὲ κινδύνω παραμύθιον οὖσα... ὃ ὑμεῖς ἀσθενεῖς τε καὶ ἐπὶ ῥοπῆς μιᾶς ὄντες μὴ βούλεσθε παθεῖν μηδὲ ὁμοιωθῆναι τοῖς πολλοῖς, οἷς παρὸν ἀνθρωπείως ἔτι σώιζεσθαι, ἐπειδὰν πιεζομένους αὐτοὺς ἐπιλίπωσιν αἱ φανεραὶ ἐλπίδες, ἐπὶ τὰς ἀφανεῖς καθίστανται μαντικήν τε καὶ χρησμοὺς καὶ ὅσα τοιαῦτα μετ' ἐλπίδων λυμαίνεται.

.~`~.

Το ἅλας τῆς γῆς ή περί της Αγίας και Ομοούσιου και Αδιαίρετου Παραλόγου Τριάδας του Δυτικοεκκοσμικευμένου Λόγου... Άκου δυτικέ ευρωκεντριστή ή «δυτικο» «μετα»χριστιανικό εργαλειοπαραγωγικό εκτεχνικευμένο αστικό μηχανόζωο! του Qui Laborat, Orat... τα αυτογνωσιακά Ομοούσια.